KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDATA DO PRACY

ADMINISTRATOR:  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ALTOM Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gnieźnie  (62-200 Gniezno) przy ul. Roosevelta 116a wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000324582, NIP 7842433393, Regon  301066948, zwana dalej „ALTOM”. 

W sprawach dotyczących ochrony przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych służy adres e-mail: rodo@altom.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:  

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

1) przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby,  której dane dotyczą przed zawarciem umowy) w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2  Kodeksu pracy  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody)  w zakresie przekazania pozostałych danych przez kandydata  

art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody  w oddzielnie złożonym oświadczeniu) w zakresie przekazania danych osobowych należących  do szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO* (w tym  danych o stanie zdrowia),  

2) przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie:  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  w oddzielnie złożonym oświadczeniu) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa  się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnie złożonym oświadczeniu),  

3) obrony przed ewentualnymi roszczeniami ze strony kandydata do pracy, który uczestniczył  w postępowaniu rekrutacyjnym w zakresie danych utrwalonych w adnotacjach sporządzonych  podczas rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie:  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie  uzasadnionego interesu administratora polegającego na dbaniu o wizerunek, wiarygodność  i dobre imię).  

ODBIORCY DANYCH:  

ALTOM może przekazać dane osobowe (w odpowiednich sytuacjach powierzać przetwarzanie danych  osobowych) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług  i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu 

Altom sp. z o.o. sp. k. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000324582 / adres: ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno / NIP: 784-24-33-393 / REGON: 301066948 / Kapitał Zakładowy 23 204 638 zł / tel.: +48 61 4261933 / fax: +48 61 4262795 / e-mail: altom@altom.pl / www.altom.pl 

poczty elektronicznej świadczących usługi na rzecz ALTOM, podmiotom leczniczym w zakresie kierowania  kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.  

CZAS PRZETWARZANIA:  

Pana/Pani dane osobowe w zależności od celu będą przetwarzane przez następujący okres:  1) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych ujętych w art.  221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy – 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji;  

2) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie pozostałych danych  przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody- do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie  dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana,  

3) w celu przeprowadzenia późniejszych rekrutacji – do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż  12 miesięcy od momentu udzielenia zgody nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana,  4) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami – 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.  

TWOJE PRAWA:  

Informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa wynikające z RODO*:  

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych  

prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9  ust. 2 lit. a RODO*),  

prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora (danych  przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*; art. 9 ust. 2 lit. a RODO* oraz art. 6  ust. 1 lit. b RODO*),  

prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych  przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f  RODO*),  

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.  

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  

Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby  móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod  uwagę złożonej oferty pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest  dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.  

W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać powyższą zgodę, pisemnie na adres Administratora tj.  ALTOM Sp. z o. o. sp.k., 62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 116a z dopiskiem „RODO” lub e-mailowo na adres: rodo@altom.pl

DODATKOWE INFORMACJE: 

1) ALTOM zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.  2) Przesłane dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane. 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE